Thứ Năm, 2 tháng 4, 2020

My wife offered me a blowjob today.

‘Really’ I said

‘No, April fooaarrrrglegargle’

That’ll teach her to be funny

0 nhận xét:

Đăng nhận xét