Thứ Hai, 27 tháng 2, 2017

I tried to sue the airport for losing my luggage.

I lost my case.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét