Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017

If light travels faster than the speed of sound...

how come I can hear the guy in the BMW behind me honk before the light turns green?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét