Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

We used to have empires ruled by emperors and we used to have kingdoms ruled by kings…

Now we have countries…

0 nhận xét:

Đăng nhận xét