Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

A Russian spy, a sexual predator and a billionaire walk into a bar

Bartender says "What can I get you Mr. President?"

0 nhận xét:

Đăng nhận xét