Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

Why do hurricanes get lousy names, like Sandy?

Name that thing Hurricane Death Megatron 900 and I guarantee folks will be evacuating like they need to.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét