Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

What's the difference between a casino and a church?

You actually mean it when you pray at a casino.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét