Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

Every year at Thanksgiving, I "fix" my aunts computer. I have a feeling she's not keeping up with my advice.

http://ift.tt/1yir4Li


0 nhận xét:

Đăng nhận xét