Thứ Hai, 9 tháng 7, 2018

Dark humor is like cancer.

It's even funnier when children get it.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét