Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2018

What do you call a pizza place run by epileptic midgets?

Little seizures.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét