Thứ Hai, 9 tháng 7, 2018

What's the difference between Dubai and Abu Dhabi?

people in Dubai don't like the Flintstones

but people in ABU DHABI DOOOO

0 nhận xét:

Đăng nhận xét