Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2018

What did Raichu say when it saw Pikachu?

Raichu.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét