Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

I asked my Welsh friend how many sexual partners he'd had.

He started counting but he fell asleep.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét