Thứ Hai, 25 tháng 2, 2019

Wife: “I’m pregnant.”

Me: “Hi Pregnant, I’m Dad.”

Wife: “No you’re not.”

0 nhận xét:

Đăng nhận xét