Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019

You know something

If you run behind the car you get exhausted and if you run ahead of the car you get tired

0 nhận xét:

Đăng nhận xét