Thứ Tư, 27 tháng 2, 2019

My girlfriend just screamed at me for tickling my child's feet

She said something about 'waiting until they're born'

0 nhận xét:

Đăng nhận xét