Thứ Hai, 24 tháng 2, 2020

Nurse: I'm going to deliver the baby

Me: Actually, we'd like him to keep his liver

0 nhận xét:

Đăng nhận xét