Thứ Năm, 27 tháng 2, 2020

What do engineers use as birth control?

Their personalities.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét