Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

Couples Describe Their Relationships With Rap Music

If we were a rap duo, we’d be Kid N’ Play.

BuzzFeed Yellow / Via youtu.be


0 nhận xét:

Đăng nhận xét