Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015

Why can't mexicans play uno?

They steal all the green cards.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét