Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

Why don't blind people skydive?

It scares the fuck out of the dog.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét