Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

Why do cows have hooves instead of feet? Because they lactose

No text found

0 nhận xét:

Đăng nhận xét