Thứ Tư, 27 tháng 12, 2017

Tell a man a joke, he will laugh for a day

Tell a Redditor a joke, he will repost for a lifetime

0 nhận xét:

Đăng nhận xét