Thứ Năm, 28 tháng 12, 2017

When checking out at Walmart I always pick the sexiest cashier...

I always end up at self checkout.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét