Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

Did you know piranhas can devour a small child down to the bone in less than 30 seconds?

Anyways, I lost my job at the aquarium today.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét