Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020

How many dead bodies does it take to change a light bulb?

Well, it's not 6, cause my basement is still dark

0 nhận xét:

Đăng nhận xét