Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2020

Recently a man was cooled down to absolute zero

Don't worry, he's 0K

0 nhận xét:

Đăng nhận xét