Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020

Your essays should be like a girl's skirt

Long enough to cover the subject, short enough to keep it interesting

0 nhận xét:

Đăng nhận xét