Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

An Australian bin man knocks at the door of a Chinese guy

And asks 'where's ya bin mate' The guy answers 'I bin watching TV!' The Ozzie asks 'na mate where's ya wheelie bin' The guy hangs his head and says 'I wheelie been wanking'

0 nhận xét:

Đăng nhận xét