Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

What do you get when you cross a bean and an onion?

Teargas

0 nhận xét:

Đăng nhận xét