Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016

Judas: C´mon Jesus we´re gonna be late for last supper

Jesus: The what?? Judas: The supper.. we´re gonna be late for supper.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét