Thứ Hai, 29 tháng 8, 2016

What did Hillary Clinton do when her email was hacked?

She asked Donald Trump to build a firewall.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét