Thứ Hai, 18 tháng 12, 2017

A dwarf walked into a bar.

The bar for this joke is set pretty low.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét