Thứ Tư, 13 tháng 12, 2017

How do flat-earthers travel?

on a plane...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét