Thứ Năm, 14 tháng 12, 2017

I have OCD which severely affects my sex life.

Every time a girl gets turned on, I turn them off again.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét