Thứ Hai, 1 tháng 6, 2020

Why do police get to protests early?

To beat the crowd.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét