Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

29 Hilarious Fake Literary Band Names

System of a Watership Down. Thanks to #BandBooksWeek on Twitter.


View Entire List ›


0 nhận xét:

Đăng nhận xét