Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

The NSA isn't all that bad

It's the only part of the American government that listens to its citizens!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét