Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

I told my girlfriend that brown rice was just white rice with a criminal record...

...she called me a riceist

0 nhận xét:

Đăng nhận xét