Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

We Taught These Grandmas How To Do The Nae Nae And It Was Cute AF

“I’m gonna do it in the closet until I get better.”

BuzzFeed Video / Via youtu.be


View Entire List ›


0 nhận xét:

Đăng nhận xét