Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

What do you call a dog that does magic?

A labracadabrador

0 nhận xét:

Đăng nhận xét