Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

What do you call a cheap circumcision?

A rip off ;)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét