Thứ Năm, 31 tháng 1, 2019

Boy asks, "Granny, have u seen my pills, they're marked LSD"

Granny replies, "Fuck the pills, have u seen the dragon in the kitchen?!"

0 nhận xét:

Đăng nhận xét