Thứ Năm, 31 tháng 1, 2019

I always keep a gun on my night stand in case of an intruder

so I can shoot myself instead of meeting new people

0 nhận xét:

Đăng nhận xét