Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2019

It’s easy to prevent women from eating tide pods

But it’s harder to deter gents

0 nhận xét:

Đăng nhận xét