Thứ Năm, 31 tháng 1, 2019

My teacher said I wouldn’t be good at poetry because of my dyslexia.

So far I have made three jugs and a vase so fuck you, Mr. Johnson!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét