Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2019

Why did God create Adam before Eve?

He didn’t want any advice on how to do it

0 nhận xét:

Đăng nhận xét