Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019

A guy is talking to a girl

A guy is talking to a girl :

"Everytime I see your smile, I want to take you to my place"

"Oh ! You think I'm pretty ?"

"No, I'm a dentist."

0 nhận xét:

Đăng nhận xét