Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

How do you tell between a boy ant and a girl ant?

Drop it in water. If it sinks, it's a girl ant. If it floats, it's boyant

0 nhận xét:

Đăng nhận xét