Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

What do you call a deaf gynecologist?

A lip reader.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét